Allmän information

Välkommen till SofieroMontessoriFörskola!

Plats i förskolan
• Föräldrar som arbetar eller är arbetssökande har rätt till plats i förskolan. Vistelsetiden i förskolan styrs av föräldrarnas arbets-/studietider.

• Barn till föräldralediga/arbetssökande har rätt till 15timmar/vecka året om. På vår förskola går 15 timmarsbarnen, tisdag, onsdag och torsdag kl. 9-14.

Både heltidsbarn och 15 timmarsbarn bör ha minst 4 veckors semester.

• Allmän förskola. Från och med höstterminen det år då barnet fyller 3 år har barnet rätt till en förskoleplats. Tiden är 15 timmar/vecka under skolans terminer vilket innebär att barnen är lediga på skolloven.
På förskolan går 15 timmars barnen tisdag, onsdag och torsdag kl.9-14
Denna verksamhet är kostnadsfri.

Inskolning
Börja på förskola är en omställning i barn och föräldrars liv. För att underlätta för barnet och förälder så behövs en inskolningsperiod under 2-3 veckor beroende på barnets behov. Det är av stor vikt att barnet får en mjuk start och tillsammans med föräldern lär känna den nya miljön så att barnets trygghet och tillit till pedagogerna får växa fram.
Det är viktigt att fylla i inskolningspapperna så att vi vet så mycket som möjligt om ert barn. Det ger oss en möjlighet att fortare lära känna ert barn, så att barnet känner sig förstådd och trygg i sin nya miljö.
Din uppgift på förskolan blir att finnas i bakgrunden på avdelningen. Du kanske känner dig lite övergiven då all fokus ges på barnet, men det är viktigt att du finns där när ditt barn behöver dig. Pedagogerna talar om för dig när kontakten mellan ditt barn och pedagogen är så starkt att du kan gå iväg. Var noga med att säga ”hej då” till ditt barn när det blir dags att lämna.
Gör avskedet kort, att dra ut på det försvårar för barnet. Att smita iväg skapar oro och misstro hos barnet. För små barn är det svårt att förklara att mamma och pappa måste arbeta. Vi ”tränar” först korta stunder på att föräldern är ”borta” dels för att visa barnet att det ska vara utan föräldern på förskolan och för att visa barnet att mamma och pappa alltid kommer tillbaka och hämtar.

Vid inskolning kan en del barn reagera på följande sätt:
• Barnet gråter när föräldern lämnar förskolan.
• Barnet blir mammigt/pappigt.
• Barnet kan bli tröttare än vanligt på kvällen.
• Barnet har svårt att sova eller sover oroligt.

Förväntningar
Föräldrarna har ansvar för sina barns fostran och utveckling.
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt.

Du kan förvänta dig av oss….
• att förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande.
• att verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen. (Lpfö98)
• att ditt barn får en trygg, rolig och lärorik vistelse hos oss.
• vi möter ditt barn med hänsyn och respekt.
• vår strävan är en harmonisk och trivsam förskolemiljö.
• all personal arbetar för ett gott samarbete med er föräldrarna.
• vi arbetar för jämställdhet.
• ni som föräldrar är alltid välkomna till förskolan.
• vi strävar efter god kvalitet i vår verksamhet och arbetar ständigt för att den ska höjas.

Vi förväntar oss av er föräldrar att….
• ni aktivt tar del av verksamheten genom att besöka oss, följa vår blogg, läsa informationen på planeringskalendrarna, månadsblad och övrig utdelad information.
• delger oss dagligen information om ert barn som kan ha betydelse för vistelsen hos oss.
• att ni deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal.
• ni håller ert barn hemma vid sjukdom.
• schematider följs och förändringar meddelas meddetsamma.
• om ni undrar över något eller är oroliga över något pratar ni omgående med oss.

ALL PERSONAL HAR TYSTNADSPLIKT!

Tider som är bra att känna till:
07:00                                  förskolan öppnar på syskonavdelningarna
07:20                                  frukost på syskonavdelningen
07:30                                  småbarnsavdelningarna öppnar
07:30-08:00                     frukost på småbarnsavdelningarna
09:00                                  planerad verksamhet fram till lunch
09:30                                  frukstund
11:30                                   lunch
12:00                                  vila/utevistelse
14:30                                  mellanmål
16:30                                  fruktstund
17:00                                  småbarnsavdelningarna stänger
17:30                                  förskolan stänger

 

Viktig informationen
En dag per termin har förskolan stängt för verksamhetsplanering. Ni föräldrar får veta detta senast två månader innan.
Förskolan har stängt v.29-31 på sommaren.

Närvaro
Barnen lämnas och hämtas enligt överenskommet schema.
Tillfälliga förändringar måste meddelas, detta är viktigt för barnets trygghet och att vi lägger schemat för pedagogerna efter hur många barn vi har närvarande.

Frånvaro
Meddela barnets avdelning vid all frånvaro före kl.8:30.
Meddela också, dagen innan, när barnet kommer tillbaka efter frånvaro/sjukdom.

Sjukdom
• Sjuka barn får inte vistas på förskolan. Ett barn som inte kan delta i förskolans aktiviteter inne som ute ska vara hemma.
• Om barnet har feber ska det ha en feberfri dag hemma innan det kommer tillbaka till förskolan.
• När barnet haft magsjuka ska det gå minst två friska dygn, efter sista sjukdygnet, alltså symptomfria dygn, detta pga att man kan smitta 48 timmar efter man tillfrisknat och barnets mage ska klara av vanlig kost. Syskon till magsjuka barn ska vara hemma från förskolan.
• När förälder eller syskon är sjuka gör personal och förälder en överenskommelse om vistelsetiden.

Medicinering
Ingen medicinering sker på förskolan. Om barnet behöver antibiotika, be läkaren om morgon- och kvällsdos.
Obs! Vid kroniska sjukdomar kan medicinering ske på förskolan.

Allergier
Var noga och informera oss om barnet har allergi.
Om det är födoämnen barnet reagerar på måste vi ha intyg från läkare då vi beställer specialkost.

Blöjor
Föräldrar tar själva med blöjor till förskolan.

Vila
Vilan är en viktig del i småbarnsverksamheten. Där sker återhämtning och bearbetning. Verksamheten och tempot på förskolan i kombination med samspelet med andra barn och vuxna lämnar många intryck som kräver en betydelsefull nedvarvning för att barnets sorteringsprocess ska fungera. Denna nedvarvning är individuell, de barn som somnar väcks tidigast efter en timme.

Telefonnummer
Lämna era telefonnummer till era arbeten och era mobilnummer så vi säkert och snabbt kan nå er. Tänk också på att meddela om ni är på utbildningsdagar eller dyl. eller på annan plats än vanligt.

Försäkring
Barnet är försäkrad i förskolan. Försäkringen gäller under schemalagd tid samt till och från förskolan.

Avgift
Skol och fritidsförvaltningen i Helsingborg tar in avgiften för förskolan. Vill ni preliminärt räkna ut avgiften, gå in på ”Helsingborgs stad” – ”förskola” – ”beräkna din förskoleavgift”.

Extra kläder
Se till att barnet har kläder efter väder. Regnkläder och stövlar skall finnas på förskolan och ombyteskläder. Vi vill att barnen har inneskor. Kläderna ska vara oömma så att ni föräldrar inte blir ledsna om det blir fläckar som inte vill gå bort. Barnet måste ha möjlighet att vara aktivt inne som ute med rätt kläder.Märk kläderna.

Egna leksaker
Förskolan tar inget ansvar för egna leksaker. Låt därför leksakerna stanna hemma. OBS! Det händer att någon avdelning har leksaksdag, tänk då på att inte låta barnet ta med leksaker som ni är rädda om. Vi kan inte ansvara för dessa.