Förutsättningar

 

Sofiero Montessoriförskola ligger i Laröd i ett villaområde. Förskolan är en fristående byggnad som är byggd (91-92) för förskoleverksamhet. Det finns grönområden kring förskolan och närhet till havet, skogen och Sofiero.

Vi har en stor och ändamålsenlig gård med gräsmattor, gungor, sandlådor och ”cykelbanor”. Varje dag är det utevistelse för barnen. De äldsta barnen har Mulleverksamhet en gång i veckan och har samarbete med Miljöverkstan. Innemiljön är välplanerad och materiellt välutrustad för att inspirera och stimulera barnen.

Förskolan har ca 70 barn uppdelade på fyra avdelningar som består av två 1-3års avdelningar, 12-13 barn och två 3-5års avdelningar 21-22 barn. Barnen kommer i huvudsak från Laröd, Hittarp och Domsten. Personalomsättningen är låg och de som slutat på förskolan under året gick i pension. Många har arbetat på förskolan i 15-20 år. Personaltätheten är god.

Pedagogerna är förskollärare, lärare, Montessoripedagoger, Montessori småbarnspedagoger och barnskötare. Vid sjukdom hos personal anställs vikarier eller när det behövs förstärkning av olika slag.

På förskolan har vi få barn med annat modersmål än svenska. Barn i behov av särskilt stöd följs upp med hjälp av specialpedagoger. Handledning ges till de avdelningar som är i behov av det.

Förskolans verksamhet organiseras och leds av förskolechefen tillsammans med övriga pedagoger på förskolan. Det finns ett gemensamt tema: ”Jorden runt”, som gäller för alla barngrupper men planering, reflektion och utvärdering görs utifrån respektive barngrupp.

Vår hemsida är omgjord, den är enklare, snyggare och mer lätthanterlig. Vår uppskattade blogg fortsätter där barnens aktiviteter visas dagligen. Mycket uppskattad av föräldrar samt mor – och farföräldrar.

Under året har pedagogerna fått mer utbildning i ”Fingra”, vårt in- och utcheckningsprogram för barnen.

Prioriterade mål

Normer och värden

 

”Förståelse frö att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.”

lpfö98

Barns inflytande

”Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.”

lpfö98

Utveckling och lärande

”Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.”

lpfö98

Teman

 • Jorden runt
 • Förståelse

Poängtera vikten av ”fri lek” för barnens utveckling.

Normer och värden

 

Vi startade höstterminen med att arbeta med vår grundverksamhet. Barnen ska känna trygghet i gruppen och i miljön, och förstå våra rutiner och regler. Vi ser till varje barns behov och välbefinnande.  Detta är ett ständigt pågående arbete.  Stor vikt läggs vid att barnen lär sig vara goda kamrater bl.a. genom att lära sig turtagning –hänsyn, sätta stopp- gränser, och göra förlåt – empati.

Barnen har tränat på att lyssna på varandra i t.ex. samlingen och i barnrådet. Där har delaktighet och respekt också tagit stor plats. Barnen ska vara delaktiga i verksamheten och känna att dom växer och utvecklas. Pedagogerna är goda förebilder genom att visa respekt för barnen och varandra, att låta barnens tankar och åsikter vara en del i den dagliga verksamheten.

Miljön på förskolan är sådan att den erbjuder alla barn, oavsett kön, inspiration till lek och lärande. Det är barnet som väljer sin aktivitet.

Framgång

Pedagogerna beskriver att barnen har funnit arbetet med att:

 • Ta ansvar
 • Visa respekt
 • Skapa kompisregler
 • Prata om känslor
 • Barnråd

Varit givande och utvecklande för barnen:

 • Kaninkorten/materialet har varit ett utmärkt material för barnen.

Åtgärder

Fortsätta arbeta med vår grundverksamhet. Det är ett ständigt pågående arbete p.g.a. förändringar i barngruppen och dess utveckling.

Följande metoder används för dokumentationsunderlag:

 • samtal med barnen
 • intervjuer
 • observationer
 • diskussioner i arbetslaget
 • barnråd

Utveckling och lärande

 

Barnens intressen styr vår verksamhet. Genom samtal och observationer tar vi tillvara på tankar och behov hos barnen och dessa ligger till grund för hur barnens dag på förskolan planeras. Verksamheten varieras med montessoripedagogiken som grund. Lek, skapande, samlingar, sång, musik, utevistelse, Mulleverksamhet för de äldsta, rörelse, utflykter mm.

Språket, verksamhetsårets tema, har tagit stor plats och aktiviteterna har utgått från detta.

Övningar i praktiska livet, sensoriska övningar, matematik , geografi, biologi, bild och musik.

Framgång

Barnen blir mer och mer aktiva i planeringen. Barnrådet tar allt större plats. Mulleverksamheten för de äldre barnen har varit/är en stor tillgång.

 

Åtgärder

Bli ännu bättre på att fånga upp barnens intressen. Att hitta redskap som underlättar dokumentationen om barnens utveckling. Mulleverksamhet för de yngre barnen.

 

Följande metoder används för dokumentation och för att följa upp och utveckla barns lärande och utveckling

 • Observationer
 • Pedagogisk dokumentation
 • Intervjuer
 • Enkäter
 • Diskussioner i arbetslaget

Barns inflytande

Detta område utvecklas hela tiden. Pedagogerna tar bättre tillvara på de situationer där barnen kan vara med och påverka.

Pedagogerna arbetar för att vara närvarande och vägledande vuxna.

En viktig del av montessoripedagogiken är att barnen själva väljer och tar ansvar för vad dom vill arbeta med.

Pedagogerna lyssnar på barnen och tar till sig deras idéer och önskemål. Barnen känner sig därmed delaktiga. I barnrådet får alla barn komma till tals, bl.a genom att rösta för olika aktiviteter.

Detta är ett enkelt sätt att få barnen att förstå sin möjlighet till medbestämmande och att förstå demokratins betydelse.

Framgång

Barnens delaktighet

Åtgärder

Fortsätta vårt arbete att observera, intervjua och dokumentera barnen, för att öka deras delaktighet.

Följande metoder används som dokumentationsunderlag:

 • Barnråd
 • Barnet bestämmer ett eget mål för sitt lärande och utveckling
 • portfolio
 • Observationer
 • Pedagogisk dokumentation
 • Intervjuer
 • Diskussion i arbetslaget

 

Förskola och hem

Vi är en liten och engagerad verksamhet som har tät kontakt med hemmet. En stor och viktig del av samverkan mellan hem och förskola har under verksamhetsåret varit vår hemsida/blogg. Den uppskattas mycket av föräldrarna. Där kan de få en inblick i vad barnet gör och lär sig, också hur barnet lär och tänker i ett annat sammanhang än familjens.

Det har också varit ett bra redskap till ökat inflytandet och delaktighet i utvecklingssamtalen. För pedagogerna är det ett utmärkt dokumentationsunderlag. För barnen är det roligt och inspirerande att följa sin egen och övriga avdelningars verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet med föräldrarna. Att i största möjliga mån ge dem tid vid lämning och hämtning.

Framgång

Bloggen, utan tvekan! Den har gett oss alla, barn, pedagoger och föräldrar så mycket under verksamhetsåret.

 

Åtgärd

Fortsätta att utveckla arbetet på bloggen. Att göra barnen delaktiga.
Få föräldrarna att känna sig mer delaktiga i planeringen av verksamheten på förskolan.

 

Tillfällen för samverkan med föräldrarna är

 • Det dagliga möte
 • Bloggen
 • Månadsbrev
 • Utvecklingssamtal 1gång/ termin
 • Föräldramöte 1gång/termin
 • Föräldraråd
 • Frukostbuffè/mellis
 • Öppet hus, vernissager, Lucia, sommaravslutning m.m.

Utbildningar/föreläsningar för pedagogerna under verksamhetsåret

 • Fingra utbildning
 • Föreläsningar som pedagogerna själva valt ut under höstterminen
 • Teambuildning under en helg under vårterminen i Spanien

Åtgärder för att utveckla verksamheten

 • Kompetensutveckling för våra digitala verktyg
 • Tid för reflektion och planering i arbetslaget
 • Fortsätta arbetet med att synliggöra verksamheten och barnets lärande

Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen

 • Pedagogisk dokumentation
 • Utvärdering av verksamheten
 • Föräldrasamtal
 • Diskussioner i arbetslaget

Christina Andersson
Verksamhetschef