Likabehandlingsplan SofieroMontessoriförskola, 2016-2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bakgrund

Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag som syftar till att främja alla barn och elevers lika rättigheter i alla våra skolformer från förskola, skola till vuxenutbildningen. Alla barn och elever skall känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Alla skolformer skall motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Från och med 1 januari 2009 regleras likabehandlingsplanen i två regelverk, diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. Lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika värde och möjligheter samt för att förebygga trakasserier och kränkande behandling.

Ur Läroplan för förskolan

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.”

”Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.”

 

Utdrag ur FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 2:

”1.Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

”2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.”   

Syfte 

Lagen ställer krav på verksamheten att aktivt arbeta och utveckla det förebyggandearbetet med likabehandling. Plan skall utvärderas varje år och ingå i verksamhetens  kvalitetsredovisning.

 

Definitioner

DiskrimineringDiskriminering är när ett barn blir särbehandlat eller sämre behandlat än andra barn på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Diskriminering kan antingen vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering.

Trakasserier: Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att barns värdighet kränks. Exempel på detta kan vara:

 • Fysiska                  slag, knuffar
 • Verbala                  hot, svordomar, öknamn
 • Psykosociala       utfrysning, grimaser
 • Text och bild       teckningar, lappar, foto

Trakasserier

Är uppträdande som kränker ett barns värdighet och har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

 

Kränkande behandling

Är uppträdande som kränker ett barns värdighet men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Både vuxna och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier eller kränkande behandling. Man behöver inte haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig angående diskriminering eller trakasserier. Det är effekten som avgör.

 

Vision

Alla som vistas på vår förskola ska visa respekt, omtanke och empati mot varandra. Varje barn ska känna sig trygga och respekterade. Barnet ska utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar och behov i nära samarbete med hemmet.

 

Till dig som förälder

Du skall alltid vända dig till personalen om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn diskriminerar, trakasserar eller kränker andra barn. Det är viktigt att prata med personalen om detta. Vi måste alla, personal, förälder och barn ta gemensamt ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet.

 

Mål för SofieroMontessoriförskola verksamhet

 • Vi accepterar inte några former av diskriminering eller kränkande behandling.
 • Det är all personals skyldighet att vara mycket tydlig i markeringar när det gäller kränkande eller diskriminerande ord och handlingar.

Vi skall reagera direkt och tydligt 

 • När föräldrar eller andra vuxna finns i förskolan gäller planen mot diskriminering och kränkande behandling även för dem.
 • Alla barn ska känna sig välkomna och trygga på förskolan
 • Alla barn ska mötas efter sina förutsättningar och behov
 • Barnen på förskolan skall vara delaktiga i arbetet med planen genom att vi lyssnar, observerar och samtalar med barnen under vardagen. Gör intervjuer med barnen.
 • Personalen ska vara väl insatta i Läroplan för förskolan Lpfö 98.
 • Vi ska lyfta fram och diskutera olika dilemman och livsfrågor.

 

Förskolechefen ansvarar för att:

 • Driva det förebyggande likabehandlingsarbetet genom att värdegrunden och förhållningssätt diskuteras i arbetslaget och att det efterlevs i arbetet med barnen.
 • Vid kännedom om att missförhållanden föreligger utreda dessa uppgifter.

 

Vi arbetar med ”vår grundverksamhet” så att barnen lär sig:

 • Turtagning – hänsyn
 • Göra förlåt – empati
 • Sätta stopp – gränser
 • Förstår hur man är en god kamrat
 • Upplever en delaktighet

 

SofieroMontessoirförskola arbetar vi förebyggande genom att:

 • Vi visar respekt för barnen
 • Vi stärker barnens förmåga att säga ifrån
 • Vara lyhörda, berömma, bekräfta och uppmuntra varandra
 • Ta barnens konflikter på allvar
 • Vi arbetar för ett jämställt samhälle där flickor och pojkar behandlas lika och ges samma möjligheter
 • Uppmuntra positivt beteende hos barnen
 • Vi gör grupperingar och bestämmer platser t. ex. vid maten , så att ingen ska uppleva utanförskap och känna sig ovälkommen
 • Vi berättar för föräldrarna vid lämning/hämtning om hur barnen har det på förskolan t.ex. om uppkomna situationer och vilka eventuella åtgärder som vidtagits
 • Vikarier informeras om förskolans policy och våra regler för likabehandling

 

Kartläggning

SofieroMontessoriförskola gör vi en kartläggning av nuläget genom att: 

 • Ha regelbundna samtal med pedagoger, föräldrar och barn, för att där ta reda på händelser eller information som har betydelse för uppdraget med att främja barns lika rättigheter
 • Kritiskt granska nuvarande rutiner och regler
 • Granska språkbruket på förskolan bland barn, föräldrar och pedagoger
 • Se över förskolans läromaterial

 

Det ska synas på förskolan att vi välkomnar mångfald och att vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling.

 • Se över att det finns hjälpmedel för barn med funktionshinder
 • Gör årlig föräldraenkät

 

Utvärdering över vilka risker det finns för diskriminering och trakasserier på förskolan

Utomhus: Kan ske i förråden, bakom förråden, kullen, lekstugan och därbakom
Inomhus: smårummen, toaletterna, tamburen

Diskussion kring följande frågor:

Hur kan barn bli kränkta på sätt som har samband med:

 • Kön (du får inte vara med för du är pojke/flicka)
 • Könsidentitet eller könsuttryck (du har pojk/flickkläder)
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder (du är för liten för att vara med och leka)

 

Utvärdering av 2015/2016

År 2015/2016 var ledordet ”gemenskap”. Vi arbetade med vår grundverksamhet som bas. Detta är ett ständigt pågående arbete då barn och grupper utvecklas och förändras. Pedagogerna beskriver att barnen tyckte det var roligt med barnråd. Flitiga med förslag på t.ex. aktiviteter och förstår vikten av att lyssna på varandra.

 

Nulägesanalys inför 2016/2017

Detta verksamhetsåret är ledordet Förståelse.
Vi arbetar med:

 • Skapa kompisregler
 • Visa respekt
 • Ta ansvar
 • Prata om känslor
 • Barnråd

 

Rutiner för akuta situationer

Vi upptäcker akuta situationer genom att:

 • Vi är där barnen är
 • Vi har daglig kontakt med föräldrarna
 • Vi lyssnar på barnen och tar dem på allvar
 • Vi observerar barnen

 

Hur ska vi gå tillväga när en kränkande situation uppstår?

När personal ser: 

 • Avbryt situationen
 • Eventuella samtal med barnen/personal/förälder
 • Samtal med all pedagogisk personal på avdelningen
 • Observation av den sociala situationen på avdelningen.
 • Samtal med förälder för att få reda på om barnet berättat något hemma
 • Åtgärd. Vad/hur gör vi?
 • Samtal med förälder

 

När föräldrar berättar eller när barnet själv säger till:

 • Observationer av barnets sociala situation på förskolan
 • Samtal med förälder, barnet och eventuellt andra inblandade barn/vuxna
 • Samtala och förankra hos all berörd personal och vid behov, rektorn
 • Åtgärd. Vad/hur gör vi?
 • Samtal med förälder

 

Fortsatt åtgärder för situationerna ovan:

 • Utse ansvarig personal. Dokumentera åtgärder som görs
 • Arbeta enskilt med det berörda barnet. T.ex. stärka och lyfta fram barnets sociala plats i gruppen
 • Arbeta med hela barngruppen. Genom temaarbete, läsa böcker m.m. som handlar om vänskap
 • Uppföljning varje vecka i arbetslaget
 • Uppföljning med förälder efter två veckor. Är problemet löst är åtgärden klar.
 • Förankra hos rektorn
 • Arbetslaget utvärderar. Vad fungerade? Vad fungerade inte? Vad ska vi tänka på om det upprepar sig

 

När vuxen kränker barn

 • Avbryt situationen
 • Ta upp enskilt med den vuxne vad du reagera på
 • Informera rektorn. Obs! Detta är en personals skyldighet. Att inte rapportera kollegas kränkning betraktas som försummelse och kan resultera i en varning.
 • Rektorn tar omgående kontakt med den vuxne, för att tillsammans hantera problemet och diskutera hur man går vidare.

 

När vuxen kränker vuxen

 • Avbryt situationen
 • Samtal med de inblandade
 • Kontakta rektorn

 

Fortsatt åtgärder för situationerna ovan:

 • Rektorn följer upp genom samtal med berörde vuxne utifrån överenskommen tidsperiod. Viktigt att dokumentera åtgärder.
 • Rektorn har ansvar för att följa upp och utvärdera samspelsklimatet i arbetslaget.

 

Utvärdering

Utvärdering av denna plan ska vara klar senast den 16 juni 2017, utvärderingen ska beskriva hur åtgärderna genomförts och hur resultat blev, detta ska tas med i efterföljande plan.
Ansvariga för utvärderingen är pedagogerna på SofieroMontessoriförskola.

 

Ny plan för 2016/2017

Ny plan ska vara klar 1 september 2017. Pedagogerna på SofieroMontessoirförskola är ansvariga för upprättande av den nya planen.