Ledord för verksamhetsåret: ”Lära genom leken”

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter”
(Lpfö98)

Normer och värden

Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.

Utveckling och lärande

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Barns inflytande

Utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.